تبلیغات
وبلاگ حقوقی وحید دینوراژان - عقد صلح

ازمبحث صلح (قانون مدنی )دست کم هرساله در آزمون کانون وکلا سوال می آید به همین

دلیلی تلاش میشودکه عقدصلح وارکان وشرایط آن به زبان ساده بیان گردد.

مقدمه :صلح درقانون مدنی ماکه متخذازفقه امامیه است ٬معنای وسیعتری دارد به طوری که صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقوددیگری مانندبیع ٬اجاره وعاریه قرارگیرد.عقدصلح درفقه امامیه به عنوان سیدالاحکام معروف است ازنظرنویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتمااختلافی  موجودباشدتاعقدصلح محقق گرددبلکه این عقد می تواندوسیله معامله ویا اجاره و..هم قرارگیرد.به همین جهت قانون مدنی درماده ۷۵۲عقدصلح را درمعنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقدصلح ممکن است برای رفع مرافعه ودعوی ویادرموردمعامله وسایرعقود بکاررود. این عقد درزمره عقود لازمه به شمارمی آید

اقسام صلح

۱-صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی ):که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است ۲-صلح در مقام معامله :که عبارت است صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگرمی شود .صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد که ارزش دوعوض باهم برابر باشد ٬هرگاه عوض نابرابر وناچیزی در صلح تعیین گردد چنین صلحی صلح محاباتی نامیده می شود.

شرایط عقدصلح

طرفین در عقدصلح مانندسایرعقودبایددارای :

۱-اهلیت (رشد-بلوغ -عقل) باشند ومنظورازآن هم اهلیت درمعامله وهم اهلیت درتصرف است وچون

تاجرورشکسته ومرتهن اهلیت درتصرف ندارندبنابراین نمی توانندطرف عقد صلح واقع شوند.

۲-صلح برامر غیرمشروع باطل است مانندآنکه کسی به موجب عقدصلح حلالی راحرام ویاحرامی راحلال

کند.

۳-عقد صلح که برای فرار ازدین باشد باطل است زیرا چنین صلحی موجب ورود خسارت برطلبکاران می

شود وچون جهت چنین عقدی باطل است خودعقدصلح نیزباطل می گردد

۴-صلح برامر باطل نیزباطل استبه عنوان مثال اگردونفر زمین مواتی را بایکدیگر معامله کنند ودراین معامله

بین آنها اختلاف حاصل وسبس بخواهند این اختلاف رابه صلح خاتمه دهند چنین صلحی باطل است

۵-اموال دولتی را نمی توان مصالحه نمود زیرادر عقد صلح بایددرمالکیت مطلق شخصی که می

خواهدمالش راصلح کندباشد.

عقدصلح به صورت فرعی می تواندبه جای عقودزیرقراربگیرد:

۱-عقدبیع(انتقال عین به عوض معلوم) ۲-عقداجاره(انتقال منفعت به عوض معلوم )۳-عقدعاریه (انتقال

منفعت بدون عوض) ۴-هبه ۵-ابرا(اسقاط دین)

درعقدصلح میتوان شرطی را به نفع یا ضرر شخص ثالث نمود.تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 | 03:27 ب.ظ | نویسنده : وحید دینو راژان | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • گود ای